Logo_AlHijra_Leiden
Navigatie

Goed nabuurschap

Deel met je vrienden! Facebook Twitter google

13 januari 2020

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammad s.w.s., zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels

Beste gelovigen, met het oog op het dichterbij komen van de gezegende maand Ramadan, heeft de imam het onderwerp goed nabuurschap gekozen als onderwerp van deze vrijdagpreek. Wat verstaan wij onder goed nabuurschap?
Onder goed nabuurschap verstaan wij dat een ieder de rechten die de buren ten opzichte van elkaar hebben, dient te respecteren. Goed nabuurschap is hoog aangeschreven in de Islam. In een authentieke traditie is overgeleverd dat de Profeet s.w.s. heeft gezegd: “Degene wiens buren niet veilig zijn voor zijn kwaad, zal het paradijs niet binnengaan”

In andere overleveringen lezen wij dat de Boodschapper van Allah zegt: “Ik zweer bij Allah, hij is geen gelovige! Ik zweer bij Allah, hij is geen gelovige! Ik zweer bij Allah, hij is geen gelovige!” Er werd aan hem gevraagd: “Wie , O boodschapper van Allah?” Waarop hij s.w.s. zei: “Degene wiens buur zich niet veilig voelt jegens zijn kwaad.”

We lezen ook: “Wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, dient zijn buurman op een goede wijze te behandelen.” Uit deze overleveringen kunnen wij opmaken dat het voor een moslim dus niet toegestaan is om je buren op enige manier te schaden. Immers, het schaden van jouw buren zal leiden tot een zware bestraffing in het hiernamaals.

Goed nabuurschap kan op verschillende manieren niet worden nageleefd. Dit is bijvoorbeeld het geval zoals wij meerdere malen in verschillende steden hebben kunnen constateren. Zo zien wij dat bepaalde leden binnen de moslimgemeenschap bewust dan wel onbewust tijdens de gezegende maand Ramadan de eigendommen van de buren vernielen en hen tot last zijn. Andere voorbeelden waarin tekort geschoten wordt in het recht van de buren zijn: geluidsoverlast, vandalisme of de orde verstoren. Dit onrecht is groter als dit plaatsvindt in de nachtelijke uren. Immers, de mens die werkt en actief behoort te zijn overdag heeft het recht op een vredige en onverstoorbare rust.

In beginsel verwerpt het islamitisch recht het verheffen van de stem bij zowel mannen als vrouwen. Om die reden moeten wij ervan bewust zijn dat wij geen onnodig geluidsoverlast veroorzaken, zeker niet als wij net daarvoor de vrijwillige nachtelijke gebeden in de moskee hebben verricht. Zo heeft Allah de Verhevene in de Eerbiedwaardige koran overgeleverd: “En wees gematigd in jouw manier van lopen en spreek met een zachte stem: voorwaar, de meest verafschuwde van de stemmen is zeker de stem van de ezel” Uit dit vers leren wij dat een moslim op een bedachtzame manier de moskee dienen te verlaten, en op een rustige manier naar huis toe loopt. Dus wij dienen geen onnodige gesprekken aan te gaan midden op straat of wat wij vaak zien is dat men groepjes gaat vormen in de wijk. Dit houdt mensen niet alleen af van hun slaap maar creëert ook irritaties en scheven blikken naar moslims in het bijzonder en het geloof in het algemeen.

Kwaad aanrichten aan je buren ongeacht de vorm daarvan is zeer verwerpelijk binnen de Islam. De profeet s.w.s. toont de rechten jegens de buren aan in de volgende overlevering wanneer een metgezel hem vroeg wat de rechten zijn van de buren. De profeet s.w.s. zei: “Wanneer hij een lening nodig heeft, leen jij hem. Wanneer hij om jouw hulp vraagt, help jij hem. Wanneer hij behoeftig is, geef jij hem. Wanneer hij ziek is, verzorg jij hem. Indien hem iets goed overkomt, jou dit ook blij maakt. Indien hem iets slecht overkomt, jou dit ook aangrijpt.” Dit is een voorbeeldige profetische uitspraak waarin alle morele en materiele rechten jegens de buren zijn opgesomd.

Naast het feit dat Allah ons heeft opgedragen de buren goed te behandelen, en hen te respecteren, beveelt Hij ons ook de buren te vergeven voor hun fouten en tekortkomingen. Het is dan uit den boze om hen als reactie daarop te beledigen of in enige vorm last te bezorgen. Allah de Verhevene overlevert in de Eerbiedwaardige koran: “ O jullie die geloven, vreest Allah en gelooft in Zijn Boodschapper, dan zal Hij jullie dubbel van Zijn Barmhartigheid geven en jullie een licht geven waarmee jullie recht zullen voortgaan en Hij zal jullie vergeving schenken. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig”

Het kan zijn dat men een buur treft die niet beschikt over de juiste omgangsvormen. Tekortkomingen zijn menselijk, wanneer hier sprake van is dient de moslim zich geduldig op te stellen. Wanneer de gelovige zich geduldig opstelt toont hij aan dat hij over een verheven karakter beschikt. Allah de Verhevene zegt in de Eerbiedwaardige koran: ”Maar wie geduldig was en vergaf: voorwaar dat behoort zeker tot de aanbevolen daden”

Een van de prijzenswaardige omgangsvormen jegens de buren is dat men zich goed opstelt, ondanks dat men verschilt van gewoontes, cultuur of religie. Dit mag absoluut geen reden zijn dat men zich misdraagt jegens de buren. De échte gelovige houd rekening met zijn buren onder alle omstandigheden.

Kortom, wij dienen allen goed te beseffen dat binnen de Islam de buren rechten op ons hebben. Deze rechten dienen wij gedurende het jaar niet te schenden, vooral niet in de gezegende maand Ramadan. Degene die zich inzet om de rechten van de buren te respecteren zal hiervoor beloond worden. Deze voordelen zijn niet alleen gericht op het hiernamaals maar eveneens om een vreedzame en tolerante samenleving te creëren. Moge Allah ons allen helpen bij het naleven van de rechten jegens onze buren zodat wij de reputatie van de Islam ook in deze tijden hoog kunnen houden. Ameen. Walhamdo lillahi rabil 3alameen

heart

Ik doneer

"In de maand ramadan wordt de beloning van alle goede daden 10 tot 700 keer vermenigvuldigd, behalve het vasten. Het vasten is aan Allah swt en Hij beloont ernaar"

Over ons

Islamitisch centrum Al Hijra wordt geleid door de ‘Stichting Moslimgroep Leiden ‘, welke stichting verantwoordelijk is voor het bepalen van de missie, de visie en de strategie. De Stichting Moslimgroep Leiden is een stichting die volledig drijft op de inzet van haar vrijwilligers en haar gulle donateurs.

Social

Contact

Islamitisch Centrum Al Hijra
Ter Haarplein 1-5, 2321 AB Leiden
071 5146914
info@alhijra.nl