Logo_AlHijra_Leiden
Navigatie

De gunsten van Allah

Deel met je vrienden! Facebook Twitter google

13 januari 2020

In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammad s.w.s., zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels.

Beste gelovigen, over het tonen van dankbaarheid voor de gunsten die Allah de Verhevene zijn dienaren heeft geschonken, het onderwerp van de preek van vandaag, zegt Allah de Verhevene in de Eerbiedwaardige koran: “En als jullie de Gunsten van Allah zouden tellen, dan zouden jullie deze niet (kunnen) opsommen. Waarlijk, Allah is zeker Meest Vergevingsgezind, Meest Genadevol.” [16:18].
Dit vers maakt duidelijk dat de gelovige Allah dankbaar dient te zijn voor deze gunsten zodat Allah de Verhevene onze gunsten beschermt en onze gunsten doet vermeerderen. Wanneer men de gunsten van Allah ‘Azza Wajjal ontkent zal dit leiden tot vermindering van deze gunsten. Allah de Verhevene zegt in de Eerbiedwaardige Koran: “En (gedenkt) toen jullie Heer bekend maakte: “Als jullie dankbaar zijn, dan zullen Wij zeker jullie (genietingen) vermeerderen. En als jullie ondankbaar zijn: voorwaar, Mijn bestraffing is zeker hard.” [14:7]

Allah openbaart eveneens: “En Allah geeft een voorbeeld: een veilige en rustige stad had haar voorzieningen overvloedig van iedere plaats gekregen en was toch ondankbaar voor de gunsten van Allah. Allah deed haar honger en angst beproeven wegens wat zij plachten te bedrijven” [16:112]

Dankbaarheid tonen aan Allah de Verhevene voor zijn gunsten is door middel van goede daden te verrichten, het doen waar Allah de Verhevene toe heeft opgedragen en het laten wat Hij heeft afgekeurd, hetzij in Zijn Boek of in de Sunnah van Zijn Boodschapper s.w.s. Degene die de Profeet gehoorzaamt, gehoorzaamt daarmee Allah de Verhevene, en degene  die Allah en zijn Profeet niet gehoorzamen zullen een grote dwaling begaan.

De zondaar is zijn Heer niet dankbaar ondanks dat hij dit wel met zijn tong zegt, wat is dan het nut dit mondeling te zeggen terwijl hij nog zondes verricht? Over deze persoon zal worden gezegd: Jij hebt gelogen, jij bent jouw Heer niet op de juiste wijze dankbaar.

O dienaren van Allah ‘Azza Wajal, de grootste gunst waarmee Allah de Verhevene ons heeft begunstigd is de gunst van de Islam en Imaan. Wat tevens tot de grote gunsten en zegeningen van Allah de Verhevene behoort is hetgeen wat de aarde voortbrengt aan fruitbomen, gewassen en dergelijke. Allah de Verhevene heeft hierover gezegd: “Voorwaar, wanneer hij iets wil (scheppen), dan zegt hij er slechts tegen: “Wees en het is.” [36:82]

Wees Allah dankbaar en houd jullie vast aan de goede daden en o wee dat de gunsten van Allah zich tegen jou zullen keren door jouw ondankbaarheid en zondes. Dit zijn de grootste redenen voor het verliezen van de gunsten van Allah de Verhevene.

 

 

Allah de Verhevene zegt: ”Vraag aan de Kinderen van Israël hoeveel duidelijke bewijzen Wij hun hebben gegeven. En wie de genieting van Allah vervangt nadat deze tot hem is gekomen: voorwaar, Allah is hard in de bestraffing” [2:211]

Wij kunnen uit dit vers opmaken dat dit een waarschuwing is om de gunsten van Allah de Verhevene niet te ontkennen zodat men niet een zware bestraffing zal ondergaan. Wie de grootste gunst, de gunst van de Islam, ontkent wacht nog een grootsere bestraffing.

O dienaren van Allah, door dankbaarheid zullen onze gunsten worden beschermd, want alle gunsten komen van Allah de Verhevene zoals als volgt is openbaart: “En jullie hebben geen gunst of het komt van Allah.” [16:53] Verder dienen wij deze gunsten te benoemen zoals vermeld staat in de Eerbiedwaardige Koran: “En wat de gunsten van jouw Heer betreft: spreek daarover!” [93:11]

Nu’man bin Bashir, radia Allahu ‘anh, overlevert dat de Profeet s.w.s. het volgende heeft gezegd:
”Degene die geen dankbaarheid toont voor het weinige, zal nooit dankbaarheid tonen voor het vele. Degene die de mensen geen dankbaarheid toont, toont daarmee geen dankbaarheid aan Allah. Het spreken over de gunsten van Allah de Verhevene is een teken van dankbaarheid, en het nalaten hiervan is een teken van ontkenning.”

Verder zei Umar ibn Abdelaziz het volgende: “Gedenk de gunsten van Alllah, want het gedenken ervan is een uiting van dankbaarheid”

Er is overlevert dat de Profeet Mohammed s.ws.
‘s nachts in het gebed stond totdat zijn voeten opgezwollen waren. Hem werd gevraagd: “Waarom doet u dat, O Boodschapper van Allah, terwijl Allah uw vroegere en latere zonden vergeven heeft?” De Profeet s.w.s. antwoordde:
Zal ik dan geen dankbare dienaar zijn?

 

Abou Haroun vertelt: Ik kwam een keer binnen bij Abi Hazim en vroeg hem wat de dankbaarheid is voor de gunst van de ogen. Hij antwoordde: Als jij er iets goeds mee hebt gezien dan geef jij dit door, en indien jij er iets slechts mee hebt gezien vertel jij dit niet door. Hij vroeg hem daarna, wat is de dankbaarheid voor de gunst van de oren? Hij antwoordde: Als jij iets goeds hebt gehoord onthoud jij dit, en wanneer jij iets slechts mee hebt gehoord vergeet jij dit.

Op deze manieren toonden onze Boodschappers en vrome voorgangers hun dankbaarheid aan Allah de Verhevene voor Zijn gunsten met hun tong, hart en ledematen. Zo kon men de gunsten van Allah de Verhevene aan hen zien. Vandaag de dag zien sommigen mensen rijkdom als een gunst terwijl deze personen ver verwijderd zijn van hun Heer, want op zeer korte termijn zal deze rijkdom en gunst aanleiding zijn voor de vervloeking van deze mensen.

 

 

Deze wereldse rijkdom is voor hen een valstrik waar zij in beland zijn waardoor zij bestraft worden in zowel het wereldse leven als in het hiernamaals. Allah zegt het volgende in de Eerbiedwaardige koran: “Laat daarom hun bezittingen en hun kinderen geen (goede) indruk op jou maken. Allah wil hen slechts daarmee bestraffen in het wereldse leven en dat hun zielen weggaan terwijl zij ongelovigen zijn.”[9:55]

Beste gelovigen, vrees Allah en ken de waarde van Zijn gunsten. Er is overgeleverd dat de Profeet s.w.s. het volgende heeft gezegd: “De voeten van de dienaar zullen op de Dag des Oordeels niet bewegen, totdat hij gevraagd wordt over vijf (zaken): hoe men het leven besteed heeft, hoe men de jeugd heeft doorgebracht, hoe men zijn inkomen verdient heeft en waar deze aan besteed is en wat men gedaan heeft met de kennis die hij had?” Met andere woorden, wij dienen deze vijf genoemde zaken zo goed mogelijk te benutten en te koesteren in ons leven.

De geschiedenis van de Islam geeft een belangrijke les, namelijk de machtige heerser Qaaron die door Allah de Verhevene was voorzien van veel rijkdom en een hoge status,  toonde geen dankbaarheid aan Allah de Verhevene en stelde zich juist hoogmoedig op. Qaaroen liet het daar niet bij en zei: “Voorwaar, dat wat aan mij gegeven is, berust op kennis die ik bezit”  Deze uitspraak wijst uit op hoogmoed, arrogantie, afschuw en ondankbaarheid.

Allah de Verhevene zegt het volgende hierover in de Koran: “Toen begaf hij zich onder zijn volk, in zijn mooiste kleding. Degenen die het wereldse leven wensten, zeiden: “Hadden wij maar zoveel als Qaroen gegeven is. Voorwaar, hij is zeker een man die geweldig gelukt heeft”. En degenen aan wie de kennis gegeven was, zeiden: “Wee jullie, de beloning van Allah is beter voor wie gelooft en goede daden verricht. En zij wordt niet bereikt, behalve door de geduldigen.” Daarom deden wij hem en zijn woning in de aarde wegzinken. En voor hem was er geen groep naast Allah die hem kon helpen. En hij behoorde niet tot de weerbaren.”[28:79-81]

Kortom, een ieder van ons dient zijn ogen te openen voor de vele gunsten die Allah de Verhevene ons heeft geschonken. Om die reden dienen wij ten alle tijden dankbaarheid te betuigen, en daarom vragen wij Allah ‘Azzawajjal onze gunsten te beschermen en onze gunsten te vermeerderen. Ameen wal hamdu lillahi rabil ‘alameen

heart

Ik doneer

"In de maand ramadan wordt de beloning van alle goede daden 10 tot 700 keer vermenigvuldigd, behalve het vasten. Het vasten is aan Allah swt en Hij beloont ernaar"

Over ons

Islamitisch centrum Al Hijra wordt geleid door de ‘Stichting Moslimgroep Leiden ‘, welke stichting verantwoordelijk is voor het bepalen van de missie, de visie en de strategie. De Stichting Moslimgroep Leiden is een stichting die volledig drijft op de inzet van haar vrijwilligers en haar gulle donateurs.

Social

Contact

Islamitisch Centrum Al Hijra
Ter Haarplein 1-5, 2321 AB Leiden
071 5146914
info@alhijra.nl